در حال نمایش 2 نتیجه

پروانه و گل

کتاب شعر «پروانه و گل» سرودۀ زهرا داوری است. تصویرگری کتاب توسط محمود مختاری انجام شده است. کتاب توسط انتشارات

مثل گل مثل بهار

کتاب «مثل گل مثل بهار» اثر زهرا داوری است و توسط انتشارات بوستان کتاب منتشر شده است. کتاب راجع به