در حال نمایش 3 نتیجه

برسد به دست آقای خورشید

کتاب شعر «برسد به دست آقای خورشید» سرودۀ منیره هاشمی است. تصویرگر کتاب، عادل سعیدی است. کتاب توسط انتشارات موسسه

مهمان کوچولوی مسجد

کتاب «مهمان کوچولوی مسجد» تالیف منیره هاشمی است. تصویرگر کتاب سعید صفارنژاد است. این کتاب توسط انتشارات موسسه بوستان کتاب

بق بقو خانم

کتاب «بق بقو خانم» سروده منیره هاشمی است. سیدحسن موسوی تصویرگر این کتاب است. این کتاب توسط انتشارات بوستان کتاب