در حال نمایش یک نتیجه

ضرب العسل ها

ضرب المثل هایی وجود دارند که لبخند را بر لبان خواننده می آوردند و یا در جای مناسب کمک حال